Algemene Voorwaarden

 • De maatschap Tilburg & Beks  bestaat uit natuurlijke en rechtspersonen. Een lijst van de leden van de maatschap wordt op schriftelijk verzoek toegezonden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan Tilburg & Beks f aan de maatschap, aan een van de vennoten van de maatschap, dan wel hun bestuurders, of aan de werknemers van de maatschappen verstrekken. Deze algemene voorwaarden zin eveneens van toepassing op alle (andere) werkzaamheden in opdracht van cliënten door een van de voornoemde personen uitgevoerd.
 • Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Tilburg & Beks In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, hun bestuurders, alsmede degenen die voor Tilburg & Beks  werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 • Tilburg & Beks zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van procureurs- en deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 • Iedere aansprakelijkheid van Tilburg & Beks is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Tilburg & Beks afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.
  Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Tilburg & Beks dan wel jegens één van hun aandeelhouders, bestuurders, of werknemers, ter zake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert te hebben, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.
 • De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 • Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde onder 2, mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de maatschap, alsmede van de bestuurders en (middellijke) aandeelhouders en van al degenen die al dan niet in loondienst voor Tilburg & Beks  werkzaam zijn en van al degenen die al dan niet in loondienst voor deze vennootschap werkzaam zijn.
 • De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Tilburg & Beks is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Rechter van de Rechtbank Breda tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.